Aydınlatma Metni & KVK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ & KVK POLİTİKASI

1. AMAÇ:
Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği (SHTSPD olarak anılacaktır), kişisel verilerin güvenliği konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstermekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu Aydınlatma Metni, SHTSPD ve bağlı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerini açıklamak, KVKK'ya uygun olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülükleri belirlemek ve veri sahiplerini bilgilendirmek amacını taşımaktadır.

Bu kapsamda, SHTSPD bünyesinde yer alan Sağlıklı Türkiye Platformu, dernek web site üyeleri ve diğer tüm başvurucuların kişisel verilerinin yasal çerçevede işlenmesi, muhafaza edilmesi ve imha edilmesi konularına özel bir önem verilmektedir.

2. VERİ SORUMLUSUNUN BİLGİLERİ
SHTSPD, Dernekler Sicilinde kayıtlı olarak "Balmumcu Mah. Dellalzade Sok. No:36/1 Beşiktaş/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren bir dernek olarak, KVKK kapsamındaki veri sorumlusudur. SHTSPD, tüzel kişiliği altında derneğe bağlı tüm tüzel kişiliklere ilişkin veri sorumluluğunu üstlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

a. VERİ İLGİLİLERİ:
SHTSPD olarak, kişisel veri işleme politikamız, Sağlıklı Türkiye Platformu, dernek web site üyeleri ve diğer tüm ilgili gerçek kişilerin otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel verilerini kapsamaktadır.

b. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:
SHTSPD olarak işlediğimiz kişisel veriler arasında kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri), iletişim bilgileri (telefon, e-mail adresi, sosyal medya kullanıcı adları vb.), mesleki bilgiler (meslek ve çalışılan kurum), adres bilgileri (ev adresi, iş adresi) gibi genel nitelikli veriler bulunmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler, KVKK hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri ilgilerinin açık rızası alınması ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:
KVKK kapsamında özel önem taşıyan özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Bu tür veriler, gerekli hukuki şartların sağlanması durumunda ve veri ilgilerinin açık rızası alındığında işlenmektedir.

5. VERİ İŞLEME AMACI:
SHTSPD olarak kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

• Dernek faaliyetlerini yürütmek ve kayıtları sağlamak,
• İletişim sağlamak ve etkinliklere katılım imkanı sunmak,
• Üye ve gönüllü kayıtlarını tutmak ve iletişim kurmak,
• Organizasyon ve projeler kapsamında iletişim sağlamak,
• Yeni projeler ve iş birlikleri için bilgilendirme yapmak,
• İlişkileri yönetmek ve sponsorluk süreçlerini takip etmek,
• Yasal düzenlemelere uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirmek.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME POLİTİKASI:
Kişisel verileriniz, SHTSPD tarafından e-posta, telefon, internet sitesi ve/veya kâğıt ortamında tutulan formlar gibi çeşitli yöntemlerle otomatik ve/veya otomatik olmayan şekillerde toplanmaktadır.

SHTSPD, genel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, veri ilgilerinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermeden, KVKK'ya uygun olarak işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR:
SHTSPD bünyesinde ve dışında, kişisel verilere erişim yetkisi olan kişiler şunlardır:
Dernek İçinden:
• SHTSPD Yönetim Kurulu Üyeleri
• SHTSPD Genel Koordinatörlüğü
• SHTSPD Çalışanları

Dernek Dışından:
• Dernek Danışmanlık Şirketi
• Dernek Yazılımı İle İlgili Çalışan Şirket Çalışanları
• Dernek Hukuki Danışmanlık Ofisi & Dernek Anlaşmalı Avukatı
• Dernek Muhasebe Danışmanlığı & Dernek Anlaşmalı SMM’si

Bu kişiler, görev ve sorumlulukları çerçevesinde sadece gerekli olan kişisel verilere erişebilir ve bu verileri işleyebilirler. Bu erişim yetkisi, KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde sıkı bir denetim altında tutulmaktadır.
Bu politika, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği'nin kişisel veri işleme süreçlerini şeffaf bir şekilde açıklamayı ve KVKK'ya uygun olarak veri güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:
a. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDE AKTARIMI
Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği (SHTSPD) olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) ve ilgili mevzuatta öngörülen düzenlemelere tam uyum içinde hareket edilmektedir. Mevzuatta belirtilen hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

b. SHTSPD TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Kişisel veriler, bu Politika kapsamında belirtilen kurallar çerçevesinde aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilmektedir:
• SHTSPD Yönetim Kurulu Üyeleri
• SHTSPD Genel Koordinatörlüğü
• SHTSPD Çalışanları
• Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Hukuken Yetkili Özel Hukuk Gerçek/Tüzel Kişiler
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması uygun görülen diğer 3. kişiler ve kurumlar.

c. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMI
Kişisel veriler, genel olarak ilgili kişinin açık rızası olmadan yurtdışına aktarılmamaktadır. Ancak, işbu Politika'da belirtilen hukuka uygunluk nedenlerinden birinin varlığı durumunda, yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle veri paylaşımı sağlanabilir. Bu kapsamda:

1. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bulunduğu ülkelerde yeterli veri korumasının sağlandığı durumlar, veya
2. Yeterli veri korumasının bulunmadığı ülkelerde, Türkiye'de ve ilgili ülkede veri sorumlularının yeterli bir koruma sağladıkları ve KVKK Kurulu'nun izni alındığı durumlar söz konusu olabilir.
Yukarıda belirtilen durumlar gerçekleşmediği takdirde, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için ilgili kişilerin açık rızaları alınacaktır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
SHTSPD olarak, kişisel verilerinizi işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili mevzuatta öngörülen asgari süre kadar muhafaza etmekteyiz. Verilerin saklanması için öngörülen sürelerin belirlenmesinde öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır.

Eğer yasal bir saklama süresi belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme, yok etme, anonimleştirme) ile kişisel veriler imha edilmektedir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI:
Kişisel verileriniz, SHTSPD tarafından alınan teknik ve idari tedbirlerle güvence altına alınmaktadır. Bu kapsamda:
• Otomatik işlenen veriler SHTSPD'a ait veri sunucusu ve veri tabanında saklanmaktadır.
• Otomatik olmayan şekillerde işlenen veriler, SHTSPD'nin merkezinde özel olarak hazırlanmış bölmelerde saklanmaktadır. Özellikle özel nitelikli veriler, ayrı ve yüksek güvenlikli bir alanda saklanmaktadır. Fiziki evrakların büyük çoğunluğu taranarak SHTSPD'a ait veri sunucusunda güvenle saklanmakta ve muhafaza edilmektedir.

SHTSPD, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmakta ve veri güvenliğini sürekli olarak gözetmektedir.

11. İMHA POLİTİKASI
İmha Politikası, kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde işletilmekte ve kişisel verileriniz yasal olarak belirlenmiş olan koşullara uygun olarak imha edilmektedir. Otomatik işlenen ve fiziksel olarak bulunmayan veriler yazılımsal yollarla, otomatik olmayan ve fiziksel olarak bulunan veriler ise güvenli imha yöntemleriyle imha edilmektedir.

12. VERİ İLGİLİLERİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YOLLARI
a. VERİ İLGİLİSİNİN HAKLARI:
Veri ilgilileri olarak aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

b. BAŞVURU YOLLARI:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurularınızı şahsen, noter vasıtasıyla tebligat veya belirtilen iletişim adresine e-posta veya posta yoluyla yapılabilir. Başvuru sırasında belirtilen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

13. YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK
Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği tarafından düzenlenen bu aydınlatma metni, yasal düzenlemelere ve değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla güncellenebilir. Güncellenmiş metin, yayın tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Dernek, bu metinde ve diğer KVK politikalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sağlıklı Hayatı Teşvik Ve Sağlık Politikaları Derneği (SHTSPD) Veri Sorumlusu
İletişim
Görüş, öneri ve haklarınızı kullanmak amacıyla ileteceğiniz talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Adres: Balmumcu Mah. Dellalzade Sok. No:36/1 Beşiktaş/İstanbul
E-posta: info@saglikliturkiye.org


Copyright
Bu sitedeki “Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği” tüm materyalde sağlanan yasal haklar Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği tarafından veya materyalin orijinal yaratıcısı tarafından tutulur. Burada belirtilenin dışında , hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez , dahilen, fakat limitlenmemiş olarak, elektronik, mekanik, fotokopi ile, kayıtlı ve ya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz.

Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya , dağıtım, ve ya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. Değilseniz, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin izni olmadan, buradaki her şeyi diğer sunuculara kopyalayamazsınız. Bu izin otomatik olarak bu şartlardan bir maddeyi bozduğunuz anda biter. Bu tehdit hususunda acilen yüklediğiniz veya resmettiğiniz materyali imha etmek zorundasınız. Bu sitedeki herhangi bir materyalin herhangi bir imzasız kullanımı kopyalama yasaları , ticari yasalar, güvenlik ve tanıtım yasaları ve iletişim kanunları ve statülerine tecavüz eder.

Bu sayfada yer alan güvenlik bilgileri Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği tarafından zaman zaman güncellenir. Lütfen bu bilgileri periyodik olarak kontrol edin. Bazı durumlarda ise Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği sitesinde yer alacak olan uyarılar yeni güvenlik uygulamaları konusunda size bilgi verecektir. Güvenlikle ilgili soru ve sorunlarınızı info@saglikliturkiye.org adresine yazabilirsiniz.