Principles & Code of Ethics

Principles & Code of Ethics

İlkeleri

Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği üyeleri ve çalışanları, iş modelinin özünü teşkil eden aşağıdaki ilkelere olan inançlarını beyan eder ve bu ilkelere uymaktaki gönüllülüklerini idari yapıları ve politikalarına yansıtır; iş etiğinin bir kurum kültürü haline gelmesi için azami özeni gösterirler.

Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği;

  • Açıklanan beyan ve sunulan raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunar.
  • Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde öncelikli değerler olarak kabul eder.
  • İş etiğinin yazılı kurum kültürünün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösterir.
  • Çalışanların çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetler.
  • Çalışanların tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklar.
  • Faaliyet ve işlemleri yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır.
  • Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarını bu yönde geliştirir.
  • Kayıt dışı istihdamda bulunmaz; işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir.
  • Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamaların iş ortakları ve tedarikçiler dâhil tüm etki alanına yayılmasını sağlayacak şekilde çalışmalarını sürdürür.

Etik Kuralları 

Etik kuralları, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği yönetim organlarının çalışma prensiplerini ile üye ve paydaş ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu kurallar derneğin yönetim kurulu, yönetim organları, komiteleri, çalışma grupları ve sektreteryası için bağlayıcı niteliktedir.

Güven ve saygı 

Dernek yönetim organları, komiteleri ve çalışma gruplarındaki çalışmalar karşılıklı güven ve farklı görüşlere saygı ile yürütülür. Karar ve öneriler, uyumlu bir çalışma sonucunda ulaşılmış ortak aklı yansıtır. Tüm iletişimlerinde birbirlerine saygı ile hareket eder, kişilerin işlerine, fikrine ve zamanına kıymet verir. Açık ve doğru geri bildirimleri iyi karşılar, saygı gösterir ve dürüstçe yanıtlar.

Şeffaflık, dürüstlük ve açıklık 

Tüm dış paydaşlarına karşı açık ve dürüst davranır. Yaş, cinsiyet, dil, ırk, inanç, siyasi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Çeşitliliği ve çoğulculuğu benimser. Düşünce özgürlüğüne inanır ve destekler. Derneğe katılımlarda ve dernek faaliyetleri ile hizmetlerinden faydalandırmada bu çeşitliliği ve çoğulculuğu sağlamaya çaba gösterir, hizmet verdiği kurum ve kuruluşların ve toplumsal çevrelerin faydasını gözetir biçimde hareket eder. Tüm faaliyetlerinde şeffaflığı, adilliği, sorumluluğu ve hesap verebilirliği temel ilkeler olarak benimser.

Hukuka saygı ve yasalara uyumluluk

Başta insan hakları olmak üzere evrensel beyannameleri kendine rehber edinir ve tüm faaliyetlerinde yasal düzenlemelere uygun hareket eder. Dernek kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiğinde konu hakkında uzmanlara danışarak karar verir.

Tüm kurum faaliyetlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyar.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemleri yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar.

Tabi bulunduğumuz Dernekler Kanunu çerçevesinde, tüm kayıtlarını ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tutar ve arşivler. İlgili işlemi veya olayın gerçeğini doğru şekilde yansıtacak iş kayıtları oluşturur. Dernek faaliyetleri için sözleşmeler dâhil, yalnızca imzalama yetkisi olan ve doğru ve gerçeğe uygun olduğuna inandığı dokümanları imzalar.

Gizliliğe saygı ve kişisel bilgileri koruma

Üyelerine ve iletişime geçen özel ve tüzel şahıslara karşı, kendi gizlilik tercihlerine ilişkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygı gösterir. Bu seçenekleri “Gizlilik bildirimi” başlığı ile tüm internet sitelerinde şeffaflıkla paylaşır. Mevcut ve eski dernek çalışanlarının, yönetim organları çalışanlarının, üyelerinin ve tüzel şahıs üye temsilcilerinin, dernek faaliyetleri için işbirliği veya çalışma yaptığı diğer bireylerin kişisel ve özel bilgilerini korur. Kişisel bilgileri yalnızca meşru dernek amaçları için kullanır.

Çıkar çatışmalarından kaçınma

Dernekle ilgili tüm faaliyetlerde ve katılımlara öncelikle derneğin çıkarına en uygun kararları alarak çalışır ve katkıda bulunur. Potansiyel bir çıkar çatışması olarak algılanabilecek her durumu Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşır. Asıl veya yedek olarak dernek organlarında yer alan üyeler derneğin kendisi için veya dernek adına faaliyetlerden gelir elde edici çalışmalarda bulunamazlar.

Dernek üyeleri, derneğe veya dernek organlarına üyeliklerini, etik ve itibar yönetimi alanında kendi işlerinin tanıtılması, pazarlanması veya satışında bir araç veya destekleyici unsur olarak kullanamazlar. Dernek de aynı şekilde, üyelerinin asıl faaliyetlerini bu manada ön plana çıkaran tanıtımlarda bulunamaz veya referans olamaz.

Bağışlar

Dernek için bağışları sadece dernek faaliyetleri için ve Dernekler Kanununa ve dernek tüzüğüne uygun olarak ve Yönetim Kurulu onayıyla kabul eder.

Temsil aktiviteleri, hediye, rüşvet 

Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, ağırlama) yalnızca yasalara, tüzüğünde yer alan faaliyetlere ve etik kurallarına uygun olduğunda sunar veya kabul eder. Dernek faaliyetleri için herhangi bir işi almak veya bir iş kararını etkilemek için hiçbir yerde hiçbir şekilde hediye, rüşvet veya komisyon teklif etmez veya vermez.

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük 

Tüm faaliyetlerinde toplum faydasını gözeterek hareket eder.